De Glasloods

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie

Onder De Glasloods wordt in deze algemene voorwaarden verstaan degene die deze algemene voorwaarden in een of meer overeenkomsten gebruikt. In dit geval is dit glas in loodatelier De Glasloods-Glesum Art/Annette van Houdt-Bloemen.
Onder opdrachtgever wordt verstaan degene/een wederpartij die een natuurlijke persoon is en die de gelding van deze algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard.

Artikel 2 Algemeen: aanbiedingen en bevestigingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Glasloods als aanbieder, verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten optreedt, be- en/of verwerking en/of plaatsing van glas, (gebrandschilderd)glas-in-lood, (gebrandschilderd)glas-in-koper, tiffany, versmelting en verlijming van glas, isolatieglas en/of andere glastechnieken in de ruimste zin van het woord en/of kunststofplaten met bijbehorende materialen daaronder begrepen.
 2. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3 Prijzen

                Alle prijzen zijn steeds inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 Aflevering; levertijd

                 Overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

Artikel 5 Klachten

 1. Algemeen.
 2. De opdrachtgever is verplicht terstond na aflevering van de zaken te onderzoeken of het geleverde aan de overeengekomen eisen voldoet, ten gevolge van het feit dat met ambachtelijke producten, zoals mondgeblazen glas, of handgegoten glassoorten gewerkt wordt.
 3. Kwaliteit geleverde zaken.
 4. Klachten van de opdrachtgever, inhoudende dat de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeengekomen kwaliteit, moeten binnen 8 dagen na ontvangst der zaken door middel van een aangetekend schrijven ter kennis van De Glasloods worden gebracht. 2. Bij een verschil van mening tussen De Glasloods en opdrachtgever kan men de geschillencommissie om een oordeel vragen.
 5. Slotbepaling
 6. In alle gevallen geldt dat De Glasloods nimmer gehouden is tot schadevergoeding, die de nominale factuurwaarde van de zaken en/of verrichte diensten, ten aanzien waarvan schadevergoeding wordt gevorderd, te boven gaat.

Artikel 6 Betaling

 1. De opdrachtgever is verplicht de facturen van De Glasloods te betalen binnen overeengekomen termijn na factuurdatum zonder aftrek van enige korting of voor levering indien afgesproken.
 2. De Glasloods heeft recht op wettelijke rente als hij na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen het verschuldigde bedrag niet heeft ontvangen. Te verrekenen 
  vanaf factuur datum.
 3. Als de opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan De Glasloods tot incasso van de vordering overgaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
  De incassokosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht indien de klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen.  

Artikel 7 In bewaring of ter be- of verwerking gegeven zaken

 1. Het risico van schade of breuk ten tijde of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de bewerking van de aan de fabrikanten of handelaren ter be- of verwerking of ter bewaring gegeven zaken waaraan of waarmede waar dan ook een opdracht wordt uitgevoerd, is voor rekening van de opdrachtgever, behoudens opzet of grove schuld van De Glasloods.

Artikel 8  Afmetingen, gewichten maten

 1. Ten aanzien van afmetingen en gewichten van alle zaken behoudt De Glasloods zich de gewone bij de met de vervaardiging belaste fabrieken gebruikelijke toleranties voor.
 2. Voor andere dan rechthoekige vormen wordt de oppervlakte berekend naar de rechthoek, waar de mal in past, met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde toeslagen voor afwijkende maten en modellen.

Artikel 9  Overmacht

                 Voor schade als gevolg van omstandigheden die voor De Glasloods ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te 
                 voorzien, is hij niet aansprakelijk. Als zodanige omstandigheden worden onder meer aangemerkt: gebrek aan grondstoffen, 
                 fabrieksstoring van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting van of gebrek aan werknemers, quarantaine, epidemieën, mobilisatie,
                 staat van beleg, staat van oorlog of verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades, alsmede
                 onvolledige, niet-tijdige of niet-nakoming door de glasfabrieken van hun verplichtingen jegens de gebruiker, ongeacht de reden of                         oorzaak daarvan.

Artikel 10  Risicoverdeling bij aanneming van werk 

 1. Bij de levering door derden van nieuw of bestaand glas-in-lood bestemd voor inbouw tussen isolatieglas, is De Glasloods niet aansprakelijk voor eventuele gebreken, ongerechtigheden aan glas, lood, koperprofielen of andere gebruikte materialen. Het breukrisico is voor rekening van de opdrachtgever.
 2. De Glasloods is niet aansprakelijk voor door een derde gemaakt nieuw glas-in-lood tussen isolatieglas van kleine ongerechtigheden welke kunnen ontstaan bij het schoonmaken en monteren tussen isolatieglas gelet op het feit dat het schoonmaken handmatig gebeurt. Ondanks uiterste zorg, controle en het streven naar een perfecte uitvoering wordt een tolerantie van 5% in dit verband acceptabel geacht. De beoordelingsafstand hierbij is minimaal 75 centimeter niet door zonlicht beschenen. 

Artikel 11  Afmeting en andere gegevens

 1. Bij ontwerptekeningen voor glas-in-lood staat het De Glasloods vrij om tijdens de uitvoering waar nodig wijzigingen aan te brengen, zulks na overleg en instemming van de opdrachtgever.

Artikel 12 Schade en aansprakelijkheid

 1. Bij het opnieuw verloden van bestaand glas-in-lood kan, bij het vervangen van gebroken ruiten of valse ruiten, kleur- en structuurverschillen ontstaan waar De Glasloods niet voor aansprakelijk gesteld kan worden.
 2. Op condensvorming tussen de bladen voor glas-in-lood gemonteerd tussen isolatieglas kan geen garantie worden gegeven. Patineren van het lood geschiedt alleen op eigen risico van de opdrachtgever. Ook op uitzakken of doorzakken van ramen kan geen garantie worden gegeven omdat de ramen niet gekit kunnen worden en bloot kan staan aan warmte.

Artikel 13 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Glasloods en de opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke tussen De Glasloods en de opdrachtgever mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Artikel 14 Stoppen / Stilleggen opdracht

 1. Als de opdrachtgever na de opdrachtbevestiging of tijdens het uitvoeren van de opdracht komt te overlijden, kan/mogen de erfgenaam(en) de overeenkomst stoppen/stilleggen.
 2. De Glasloods stelt na het overlijden van de opdrachtgever de eindafrekening samen, met daarin de nog niet in rekening gebrachte reeds gemaakte kosten indien deze gemaakt zijn. De erfgenaam(en) hebben na betaling eindafrekening recht op de materialen die reeds zijn besteld en of geleverd zijn.
 3. Als een van de eigenaren van De Glasloods na de opdrachtbevestiging of tijdens het uitvoeren van de opdracht komt te overlijden, kan/mogen de erfgenaam(en) de overeenkomst stoppen/stilleggen.
 4. De erfgenaam(en) stelt na het overlijden van een van de eigenaren van De Glasloods de eindafrekening samen, met daarin de reeds gemaakte kosten. De opdrachtgever heeft na betaling eindafrekening recht op de materialen die reeds zijn besteld en of geleverd zijn.
 5. Als een van de eigenaren van De Glasloods na de opdrachtbevestiging of tijdens het uitvoeren van de opdracht tijdelijk of langdurig uitvalt door ziekte of vanwege familieomstandigheden, kan/mag De Glasloods derden inzetten om de opdracht voort te zetten.
  De Glasloods zal binnen twee werk weken de opdrachtgever op de hoogte stellen, door wie en wanneer het werk wordt hervat. Wordt/kan het werk niet worden hervat binnen vier werk weken na uitval van een van de eigenaren van De Glasloods, mag de opdrachtgever of De Glasloods de opdracht annuleren.
  De Glasloods stelt na het annuleren van de opdracht de eindafrekening samen, met daarin de reeds gemaakte kosten.
  De opdrachtgever heeft na betaling eindafrekening recht op de materialen die reeds zijn besteld en of geleverd zijn.

Verzending:

Onze producten zijn gemaakt van glas, dus braakgevoelig.
Kiest u voor verzenden; wij doen ons uiterste best de producten zorgvuldig te verpakken!
Het blijft echter altijd een risico waar wij niet voor in staan en wat voor de koper is.
Verzenden gebeurt dus op eigen risico.